การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน วิธีดีๆ ที่มีประโยชน์มากมาย

Share Button

ประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยของเรามีการทำเกษตรกรรมมายาวนาน และถือเป็นเหมือนสิ่งที่สำคัญอย่างมากของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรม ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ทั้งใน กระชังปลา และในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน คืออะไร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานนี้ก็คือการเลี้ยงปลาในนาข้าว หรือการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น สุกร เป็ด ไก่ และการเลี้ยงปลาร่วมกับปลา เกษตรกรในประเทศไทยและต่างประเทศได้ปฏิบัติกันมานานแล้ว เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น รวมทั้งบางประเทศในยุโรปตะวันออก เช่นฮังการี ประเทศเหล่านี้ต่างยอมรับว่า ระบบการผลิตสัตว์น้ำและสัตว์บกที่ผสมผสานกันนี้ เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่กันเป็นอย่างดี นับเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมากระบบหนึ่ง

ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานมีประโยชน์มากมายต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ดังนี้
1. สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที่ ที่ดินรอบๆ บ่อใช้ปลูกพืชผัก และสร้างคอกเลี้ยงสัตว์ ส่วนน้ำในบ่อนอกจากใช้เลี้ยงปลาแล้วยังปลูกพืชอื่นๆ ได้อีก เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด
2. เศษเหลือของพืชและสัตว์สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเช่น มูลสัตว์ เศษอาหาร เศษผักหญ้าต่างๆ ซึ่งตกลงไปในบ่อก็จะกลายเป็นอาหารปลาและเป็นปุ๋ยสำหรับเติมบ่อปลา ขณะเดียวกันโคลนเลนก้นบ่อก็สามารถนำมาปลูกพืชต่างๆ ได้ดีการนำเศษเหลือ ของเสียต่างๆ กลับมาใช้อีกเป็นการกำจัดของเสีย และช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารปลา ค่าอาหารสัตว์ ค่าปุ๋ย
3. เป็นการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ สามารถใช้บริโภคภายในครอบครัวถ้าเหลือก็สามารถนำออกจำหน่าย เกิดเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินการต่อไป และเป็นการใช้แรงงานภายในครอบครัวให้เป็นประโยชน์
4. ลดอัตราการเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ดีกว่า การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชเพียงอย่างเดียวและเป็นการลดต้นทุน เพราะกิจกรรมแต่ละอย่างต้องพึ่งพากัน
5. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน ในการจำหน่ายผลผลิตจากฟาร์มตลอดปี
จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานนั้นมีข้อดีและเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้มาก